Grupę docelową projektu pt. „Jakość przede wszystkim” stanowią firmy mikro, małe i średnie posiadające jednostkę organizacyjną na terenie Województwa Wielkopolskiego, które nie wyczerpały dostępnego poziomu pomocy de minimis i które prowadzą działalność w branżach określonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako kluczowe dla rozwoju Wielkopolski

Projekt pt. „Jakość przede wszystkim” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku. Uczestnikami szkoleń mogą być pracownicy firm z Wielkopolski.

Na szkoleniach w ramach projektu pt. „Jakość przede wszystkim” prezentujemy podstawowe zmiany jakie wprowadza projekt nowego wydania normy ISO 9001:2015.
Pojawiają się w niej nowe wymagania i pojęcia jak dotyczące ryzyka, stron zainteresowanych, uwzględniania kontekstu organizacji oraz jej ograniczeń. Norma będzie łatwiejsza do wdrożenia przez firmy świadczące usługi. Propozycje zmian wydają się bardziej odpowiadać na potrzeby biznesowe przedsiębiorstw, które często miały problem w czerpaniu wymiernych korzyści wynikających ze stosowania systemu zarządzania jakością.
Edycja nowej normy planowana jest na koniec 2015 roku.

W związku z otrzymywanymi zapytaniami informujemy, iż organizujemy bezpłatne kursy także w siedzibie klienta. Warunkiem jest zapewnienie przez klienta grupy minimum 10 kursantów.
W szczególności dotyczy to uczestników bez wyższego wykształcenia, którzy są grupą preferowaną.
ISO szkolenia bezpłatne

Kurs dla Auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania BHP wg standardu OHSAS/PN-N-18001 odbywa się w ramach projektu pt. „Jakość przede wszystkim” który jest współfinansowany przez UE z EFS w ramach POKL 8.1.1.
Przedsiębiorstwa wielkopolskie korzystają z pomocy publicznej de minimis, dzięki czemu szkolenia są całkowicie bezpłatne.

Comments are closed.